Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przewidująca m.in. podwyżki dla specjalistów i bon lojalnościowy

 

W  dniu 24 sierpnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz.1532). Powyższa ustawa określa między innymi możliwość uzyskania przez lekarza posiadającego specjalizację, zatrudnionego na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń, wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.  Podwyżka wynagrodzenia będzie możliwa po łącznym spełnieniu przez lekarzy  warunków określonych w art. 4 ww. ustawy tj.

1)dot. lekarzy, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy
u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;

2)lekarze zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w -art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

Z analizy ww. przepisu wynika, że zapis ten odnosi się do lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uczestniczących przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach  całodobowych lub całodziennych u pracodawcy, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na ww. zakres świadczeń. Ponadto lekarz musi złożyć pracodawcy zobowiązanie do  nieudzielania świadczeń całodobowych lub całodziennych w innym podmiocie, który ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów :

 – leczenia szpitalnego;

 – opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 – świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;

 – leczenia stomatologicznego;

 – lecznictwa uzdrowiskowego;

 – zaopatrzenia w wyroby medyczne,

 – ratownictwa medycznego;

 – opieki paliatywnej i hospicyjnej;

 – świadczeń wysokospecjalistycznych

 – programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;

 – leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji.

Istotna zatem dla lekarza przed podpisaniem zobowiązania  jest ocena czy w  innym podmiocie  lekarz udziela świadczeń całodobowych lub całodziennych oraz jeśli w innym podmiocie udziela świadczeń całodobowych lub całodziennych, należy ustalić, czy podmiot ten ma zawartą umowę z NFZ  na którykolwiek z zakresów wymienionych wyżej tj. w -12, 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwrócić należy uwagę na użycie przez ustawodawcę  w art. 4 ust.3 pkt.2 sformułowania „nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej”. Przyjęcie takiego zapisu wskazuje, że  lekarz nie może  u innego świadczeniodawcy, o którym mowa w tym przepisie, udzielać tych świadczeń zarówno w ramach umowy o pracę, jak i umowy zlecenia czy umowy kontraktowej.

Dopuszczalne jest udzielanie  świadczeń przez lekarza w innym podmiocie w  ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej oraz w:

– hospicjach,

– zakładach opiekuńczo-leczniczych,

– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– zakładach rehabilitacji leczniczej,

– zakładach opieki długoterminowej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy  zobowiązania, o których mowa w w art. 4 ust.3 pkt 2  lekarze składają po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 7 września br.  Pracodawca jest obowiązany do podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy od dnia 1 lipca 2018 r., jeżeli lekarze ci złożą zobowiązanie, o którym mowa w art.4 ust.3 pkt.2,  ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia zobowiązania.

Ponadto lekarz może złożyć  przedmiotowe zobowiązanie  w każdym czasie. Wówczas skutek nastąpi od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je złożono lub innego dalszego  konkretnego  miesiąca wskazanego przez lekarza .

Lekarz w każdym czasie może podjąć dodatkową pracę wykluczającą prawo do zwiększonego wynagrodzenia. Wówczas lekarz zobowiązany jest do złożenia  pracodawcy oświadczenia o cofnięciu zobowiązania. Skutkiem cofnięcia zobowiązania będzie powrót do wynagrodzenia sprzed podwyżki.

W przypadku niewywiązywania się z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust.3 pkt 2, lekarz jest obowiązany do zapłaty pracodawcy kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania nienależnego zwiększonego wynagrodzenia,  oraz kwoty odpowiadającej temu zwiększeniu, z uwzględnieniem związanego z nim zwiększenia dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, dodatku za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego, dodatku za pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dodatku za wysługę lat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.