Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Informacja dotycząca kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii.

 

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi kierowania do pracy w innych województwach m.in. pracowników podmiotów leczniczych lub osoby wykonujące zawód lekarza w innej formie informujemy, że zasady, na jakich możliwe jest kierowanie takich osób do pracy przy zwalczaniu epidemii regulowane są w art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że  skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie danego województwa następuje w drodze decyzji administracyjnej wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zatrudnienia osoby kierowanej, w przypadku skierowania do pracy na obszarze innego województwa organem wydającym decyzję jest minister właściwy do spraw zdrowia. Decyzje w tego typu sprawach powinny być doręczane osobom, których dotyczą na piśmie, a w inny, tj. w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie, tylko w przypadku, gdy istnieją przyczyny uniemożliwiające doręczenie na piśmie i od decyzji wojewody w tego typu sprawach przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia, przy czym wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Jednocześnie skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

-osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

 -kobiety w ciąży;

 -osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

 -osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, przy czym w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich;

 -osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

 -osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

 -inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

 -osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W/w przepis odróżnia:

-skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii od

-skierowania do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii,

w większości przypadków w praktyce nie powinno to jednak mieć większego znaczenia, dlatego też lekarz, z którym nawiązano kontakt w tej sprawie, gdy istnieją przesłanki do stosowania wyłączeń przewidzianych w ustawie, może poinformować o ich istnieniu organ właściwy do wydania decyzji.

Jednocześnie informuję, że na chwile obecną do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej nie wpłynęły informacje mogące wskazywać, aby wydawano w/w decyzje  w odniesieniu do członków tutejszej Izby.

Przypominamy również o możliwości korzystania z pomocy prawnej radców prawnych tutejszej Izby.

 

Na podstawie w/w ustawy opracował:

r. pr. Mariusz Łaba

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.