Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Informacje o izbie

 

Świętokrzyska Izba Lekarska skupia ok. 5157 lekarzy i lekarzy dentystów w tym: 1111 lekarzy dentystów i 4046 – lekarzy.

Dzięki comiesięcznym składkom wpłacanym, poza systemem finansowym państwa, lekarze i lekarze dentyści wspólnie stworzyli sprawnie działającą, profesjonalną instytucję publiczną .

Składki członkowskie przeznaczane są na działalność ustawową oraz dofinansowanie szkolenia podyplomowego, ochronę prawną zawodów i pomoc najbardziej potrzebującym lekarzom.

Historia samorządu lekarskiego nierozerwalnie związana jest z dramatycznymi losami naszego narodu. Samorząd lekarski był rozwiązywany dwukrotnie: po raz pierwszy przez okupantów niemieckich w 1940 r., po raz drugi - przez administrację komunistyczną w 1950 r. Chociaż towarzyszące temu okoliczności różniły się diametralnie, to w obu przypadkach wspólne były korzenie tych decyzji. Idea samorządności nie mieściła się w żadnym z tych systemów społecznych, dlatego starano się ją zniszczyć. Po raz trzeci w historii zawód lekarza i lekarza dentysty, jeszcze w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, uzyskał uprawnienia stworzenia własnego samorządu zawodowego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu świętokrzyskich lekarzy i lekarzy dentystów po raz pierwszy wyodrębniona została Świętokrzyska Izba Lekarska.

Środowisko lekarzy tworzyło pierwszą instytucję państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego , wskazywało drogę do powołania samorządów innych zawodów zaufania publicznego. Znowelizowana ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. w art.121 potwierdziła, iż okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym działających do 1950 r. okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb lekarsko-dentystycznych. Na tej podstawie samorząd lekarski odzyskał siedzibę w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 A zbudowaną ze składek również lekarzy kieleckich będących do 1950 członkami Krakowskiej Izby Lekarskiej.

Izby reprezentują lekarzy i lekarzy dentystów jako osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Są niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa. Przynależność do samorządu nie jest dobrowolna ani przymusowa, jest automatycznie konsekwencją wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Izba lekarska powinna być postrzegana:

 • przez lekarzy i lekarzy dentystów jako ich samorząd zawodowy;
 • przez obywateli jako najlepszy gwarant wysokiej jakości przygotowania z czytaj więcej»
  awodowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • przez władze państwowe oraz lokalne jako najlepszy partner we współpracy w zakresie ochrony zdrowia.

 

Zadania samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

 1. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 2. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
 3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 5. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 6. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 7. prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 8. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 9. przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 10. opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 11. prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
 12. opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
 13. integrowanie środowiska lekarskiego;
 14. działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
 15. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 16. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
 17. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
 18. udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
 19. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
 20. współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
 21. współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty));
 22. współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 23. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
 24. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Prawa członków izb lekarskich

Członkowie izb lekarskich mają prawo korzystać:

 • z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza,
 • z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
 • ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.

Podstawy prawne działania

Kodeks etyki lekarskiej
rozmiar: 284.13 kB
pobierz»
Ustawa o izbach
rozmiar: 100.32 kB
pobierz»

Newsletter

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.