Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (JT Obwieszczenie Nr 1/01/III Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z późn. zm.)

Opis procedury

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

 1. Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:
  1. w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim "Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu" oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
  2. w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji ds. kształcenia ustawicznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego.
  Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.
 2. Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji ds. kształcenia ustawicznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
 3. Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim "Wniosku" adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu
Komisja ds. kształcenia ustawicznego

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

 1. nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego,
 2. nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,
 3. przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu,
 4. miał zawieszone prawo wykonywania zawodu
zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.