Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Praktyka prywatna-rejestracja

Praktyka prywatna-rejestracja

W dniu 01 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy lekarz, lekarz dentysta, może wykonywać praktykę, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego organem prowadzącym jest Okręgowa Rada Lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza. Oznacza to, iż lekarz rejestruje praktykę prywatną w Okręgowej Izbie Lekarskiej, na terenie działania której ją wykonuje.

Działalność lecznicza lekarza, lekarza dentysty może być wykonywana w następującej formie:

 • indywidualna praktyka lekarska
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
 • spółki cywilnej, spółki jawnej, albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Istotną zmianą wprowadzoną ustawą o działalności leczniczej jest dodanie nowej formy praktyk świadczonych "wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego".

Zmiana ta dotyczy głównie tych lekarzy, którzy mieli zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania w celu zawarcia „kontraktu” ze szpitalem, przychodnią, pogotowiem itd., czyli umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług na terenie tej placówki.

Lekarz posiadający wpis do rejestru praktyk wyłącznie w miejscu wezwania miał obowiązek przekształcenia tej praktyki w praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

W rejestrze praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego należy uwzględnić wszystkie miejsca, w których zawarty został kontrakt.

Nie wszyscy lekarze prowadzący praktyki muszą się dostosowywać do nowych przepisów, czyli rejestrować na nowo.

Rejestracji nie muszą dokonywać lekarze:

 • zatrudnieni na etacie (w szpitalu, przychodni itp.) i niewykonujący żadnej innej działalności lekarskiej,
 • zatrudnieni na etacie i prowadzący praktykę we własnym gabinecie (który otrzymał już wpis do rejestru praktyk prywatnych w danej Okręgowej Izbie Lekarskiej, a nic nie uległo zmianie),
 • prowadzący praktykę na wezwanie, ale "wezwanie" to nie jest do szpitala, przychodni itp., gdzie jako praktyka na wezwanie świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia,

 

Sposób rejestracji Praktyk Prywatnych w formie elektronicznej

Wszelkie czynności wykonuje się poprzez stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl

Przed przystąpieniem do składania wniosku w formie elektronicznej, lekarz musi posiadać podpis elektroniczny, lub profil zaufany Epuap.
Wniosek nie podpisany elektronicznie nie będzie rozpatrywany i wraca do składającego.

Krok pierwszy - uzyskanie podpisu elektronicznego:

 1. Zakładamy konto w systemie ePUAP:
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
  (Prosimy o przeczytanie Szczegółowej instrukcji zakładania konta ePUAP)
  • po założeniu konta składamy wniosek o profil zaufany.
  • następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
   Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.
 2. Można również uzyskać podpis elektroniczny - informacje na stronie Ministerstwa Gospodarki:
  http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny

Krok drugi – rejestracja w programie rpwdl:

 • po wejściu na stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl zakładamy konto użytkownika (proszę podać nr prawa wykonywania zawodu lekarza, Pesel, imię i nazwisko, login i hasło oraz adres email). Na podany adres email zostanie wysłany list aktywacyjny (potwierdzenie z firmy Asecco, że konto zostało założone);
 • następnie każdy lekarz, żeby móc pracować w systemie musi uzyskać tzw. uprawnienia do ksiąg. Takie uprawnienia nadają Izby Lekarskie. W tym celu wchodzimy na zakładkę JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA DO KSIĄG i pobieramy wniosek o nadanie uprawnień, wypełniamy go i składamy osobiście lub listownie do właściwej Izby Lekarskiej. Izba Lekarska weryfikuje taki wniosek i nadaje uprawnienia – o czy poinformuje Państwa wysyłając na emeila stosowną wiadomość.

Teraz można już zarejestrować praktykę lekarską, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru.

 

Aby uzyskać wpis do rejestru praktyk prywatnych wykonywanych na terenie województwa świętokrzyskiego należy:

 

 • złożyć wniosek w formie elektronicznej za pomocą systemu:www.rpwdl.csioz.gov.pl oraz dołączyć: 
 • w przypadku praktyki gabinet stacjonarny, należy dołączyć:

 

  • oświadczenie o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych pomieszczenia i urządzeń oraz o posiadaniu polisy NR 1 ,
  •  umowę najmu, wynajmu, lub akt własności,
  •  oraz dokonać wpisu do CEIDG z adresem rejestrowanego gabinetu
  • skan opłaty za rejestrację praktyki
  • jeżeli wpis do rejestru praktyk dotyczy członka innej Izby Lekarskiej, niż ŚIL dodatkowo prawo wykonywania zawodu lekarza – strony: 2,3,8,11-jeżeli są wdrukowane specjalizacje oraz ta ze zdjęciem, jeżeli specjalizacje nie są wdrukowane w prawo wykonywania zawodu, a lekarz chce uzyskać wpis do rejestru specjalistycznych praktyk, to dyplom uzyskania specjalizacji
   w danej dziedzinie

 

 

 • w przypadku praktyki w podmiocie leczniczym, czy wyłącznie  w miejscu wezwania , należy dołączyć:

 

  • oświadczenie o posiadaniu polisy OC NR 2,
  • oraz dokonać wpisu do CEIDG
  • skan opłaty za rejestrację praktyki
  • jeżeli wpis do rejestru praktyk dotyczy członka innej Izby Lekarskiej, niż ŚIL dodatkowo prawo wykonywania zawodu lekarza – strony: 2,3,8,11-jeżeli są wdrukowane specjalizacje oraz ta ze zdjęciem, jeżeli specjalizację nie są wdrukowane w prawo wykonywania zawodu, a lekarz chce uzyskać wpis do rejestru specjalistycznych praktyk, to dyplom uzyskania specjalizacji w danej dziedzinie

 

Zgodnie  z Art. 105. pkt.1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze ob-wieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego

2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa wyżej (zaokrąglonego w górę do pełnego złotego).

 

Opłata wynosi:

149 zł - wpis do rejestru
  74,50 zł - zmiana wpisu w rejestrze

 

Opłatę za rejestrację praktyki można dokonać w siedzibie izby w godzinach pracy Biura ŚIL, bądź na numer konta bankowego:
Pekao SA O/Kielce 29 1240 4416 1111 0000 4965 4095
z dopiskiem: za praktykę prywatną i imieniem i nazwiskiem lekarza rejestrującego praktykę 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi posiadać tzw. regulamin organizacyjny praktyki zawodowej. W regulaminie umieszcza się następujące dane:

 • Firmę podmiotu;
 • Cele i zadania podmiotu;
 • Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

UWAGA!
Regulamin dotyczy wszystkich rodzajów praktyk.

W/w regulaminu nie ma obowiązku donoszenia do Izby.

WAŻNE ZMIANY W PRAKTYKACH PRYWATNYCH!

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą z dnia 10-06-2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916), lekarz ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie ma obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu Decyzji właściwego organu Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych oraz kserokopii obowiązkowej polisy OC.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków sanitarnych oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie złożenie przez lekarza stosownego oświadczenia w powyższym zakresie.

W/w zmiany obowiązują od dnia 15-07-2016 r.

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami

 

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.