Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Regulacje dotyczące warunkowego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 r. opublikowana została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583).

  • Zgodnie z art. 61 tej ustawy od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2a pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz albo lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w powyżej może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym. Ponadto lekarz jest zobowiązany do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
  • obywatel Ukrainy, który posiada już zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty wydane na podstawie art. 7 ust. 9–22 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID­‑19 w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID­‑19.
  • Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu może w ramach wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy . Wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody Ministra Zdrowia.
  • Powyższa ustawa wprowadza także regulacje dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy stażystów poza podmiotem, w którym odbywają staż:

1.lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego w ramach wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty mogą udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w art.15b ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy także poza podmiotem, w którym odbywają staż.

2.lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego mogą udzielać powyższych świadczeń zdrowotnych w ramach zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej utworzonej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.Świadczenia te są udzielane pod nadzorem i kierownictwem lekarza uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu, wyznaczonego przez kierownika jednostki, w ramach której udzielane są te świadczenia.

3. lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego udzielają świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1:

1) poza czasem pracy, w ramach którego odbywają staż podyplomowy, lub

  1. w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego w miejscu odbywania stażu podyplomowego na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.
  • Ponadto zgodnie z art. 63 ustawy od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy lekarz/lekarz dentysta wpisany do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód może zgłosić do Ministra Zdrowia zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym finansowanych ze środków publicznych, obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Osobie takiej minister ds. zdrowia nadaje numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu.
  • Jednocześnie w przypadku osób, które uzyskały prawo wykonywania zawodu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wprowadzono możliwość, zgodnie z którą mogą one udzielać świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, w przypadku:

1)otrzymania numeru odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu – jeżeli posiadają zaświadczenie wydane przez Naczelną Izbę Lekarską (są wpisane do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód) albo

2)uzyskania zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu na określony zakres czynności zawodowych w określonym czasie i miejscu (zatrudnienie w podmiocie leczniczym), zgodnie z wymogami określonymi w art.9ust-2-14i art. 9a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Szczegółowy zakres informacji dotyczący tej procedury dostępny jest na stronie: Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

 

 

Stetoskop
25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.