Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Aktualności »

27.06
2017
22.09.2017r. - Konferecja pt. "Sytuacja prawna osób wykonujacych zawody medyczne."

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „SYTUACJA PRAWNA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE” która odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. w siedzibie DIL przy al. Matejki 6 we Wrocławiu pod patronatem honorowym: Naczelnej Izby Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu...

więcej»

01.06
2017
28.09-01.10.2017r. - XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach

Naczelna Izba Lekarska Świętokrzyska Izba Lekarska Śląska Izba Lekarska zapraszają 28.09 – 01.10.2017 na XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach. Hotel Przedwiośnie – Mąchocice Kapitulne 178, 26-001 Masłów Pierwszy Wykaz imprez: XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich P’15 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’5 Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych Turniej Rodzin Lekarskich w P’15 Turniej Rodzin Lekar...

więcej»

06.05
2017
Stanowisko ORL w Łodzi w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy anestezjologów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wyraża zdecydowane poparcie dla działań protestacyjnych, podejmowanych przez lekarzy anestezjologów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Przyczyną działań protestacyjnych stały się decyzje dyrektora szpitala i kierownika oddziału którzy zobowiązani są do szczególnej dbałości o warunki pracy i rozwoju zawodowego podległych im osób. Doprowadzeni do skrajnej sytuacji Koleżanki  i Koledzy zmuszeni zostali do rozwiązania umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotem leczniczym. W tym dramatycznym dla Koleżanek i Kolegów momencie konieczne jest pełne ich wsparcie przez instytucje samorządu lekarskiego ale też wszystkich lekarzy. Wobec powyższ...

więcej»

21.04
2017
Kursy z Medycyny Rodzinnej dla POZ organizowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Lekarze posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ albo którzy są zatrudnienie lub wykonują zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie takich świadczeń, są obowiązani w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zd...

więcej»

14.02
2017
,,Zdrowie Publiczne’’ oraz ,,Prawo Medyczne’’ w 2017 r dla lekarzy specjalizujących się - członków Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

Kursy odbywać się będą w trybie e – learningowym. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl Po zalogowaniu proszę czekać na e- maila zwrotnego. Dzień przed wybranym terminem kursu prosimy o kontakt e-mailowy z administratorem ws. aktywacji kursu.   Kursy specjalizacyjne jednolite z zakresu "Zdrowia Publicznego” oraz "Prawa Medycznego" przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności specjalizujących się wedłu...

więcej»

07.02
2017
Lekarzy chętnych do pełnienia funkcji lekarza sądowego prosimy o zgłaszanie kandydatur.

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia łącznie następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma pełną zdolność do czynności prawnych nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ma nieposzlakowaną opinię uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur  na adres siedziby tj.: adres   e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl lub telefonicznie 41 362 13 81.  ...

więcej»

16.01
2017
STANOWISKO Nr 3/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określeni

Naczelna Rada Lekarska wyraża stanowczy sprzeciw wobec trybu i formy wprowadzania zmian systemowych w ochronie zdrowia. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zgłoszone do pierwotnej wersji projektu zasadnicze uwagi samorządu lekarskiego, zawarte w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 15/16/VII z dnia 4 listopada 2016 r., nie zostały w aktualnych projektach uwzględnione. Podniesione w tym stanowisku wątpliwości oraz wskazane zagrożenia pozostają nadal aktualne.  Tak radykalna zmiana zasad finansowania świadczeń oraz organizacji opieki szpitalnej, opieki specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej pomocy, doprowadzi do chaosu oraz zmniejszenia dostępności do ...

więcej»

22.12
2016
Do 30.06.2017 r. został przedłużony termin składania wniosków:

Do dnia 30 czerwca 2017 r. został przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept refundowanych. Każdy lekarz/lekarz dentysta chcący utrzymać uprawnienia do pobierania numerów recept, powinien dokonać aktualizacji danych osobowych oraz danych dotyczących prowadzonej działalności leczniczej, a także wygenerować wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach obsługuje osoby uprawnione, udzielając informacji telefonicznych ( tel. 663 -431 -140 lub 663-431 -792 ),  mailowych  oraz obsługując petentów w siedzibie Oddziału ...

więcej»

27.10
2016
CMKP - informacja

CMKP w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Eurepejską  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,, Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno- demograficznych kraju”.   W ramach ww. projektu organizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w systemie modułowym w jednej z poniższych dziedzin: Geriatria Chirurgia onkologiczna Hematologia Onkologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu...

więcej»

15.09
2016
Z dniem 1 września 2016 roku niektórzy lekarze zostali uprawnieni do wystawiania dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia recept na określone bezpłatne leki i wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75 roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na podstawie recepty wystawionej przez: -         lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ...

więcej»

07.09
2016
Zniesienie niektórych ograniczeń i limitów punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 8 września 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz.U.z 2016r. poz. 1327). Skutkiem niniejszego rozporządzenia jest wprowadzenie zmiany w podziale punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego , zmiany w katalogu form doskonalenia zawodowego oraz zniesienie limitu punktów edukacyjnych w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego wymienionych w pkt. 6,18 i 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Zmiana ta upraszcza procedurę uznawania i rozliczania ...

więcej»

15.07
2016
WAŻNE ZMIANY W PRAKTYKACH PRYWATNYCH!

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą z dnia 10-06-2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916), lekarz ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie ma obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu Decyzji właściwego organu Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych oraz kserokopii obowiązkowej polisy OC. Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków sanitarnych oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie złożenie przez lekarza stosownego oświadczenia w powyższym zakresie. W/w zmiany obowiązują ...

więcej»

15.07
2016
Kierownicy podmiotów leczniczych

Informujemy, że zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą z dnia 10-06-2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916) kierownicy podmiotów leczniczych zostali zwolnieni z obowiązku przekazywania raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. W/w zmiany obowiązują od dnia 15-07-2016 r....

więcej»

15.07
2016
Listy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, do lekarzy i lekarzy dentystów

Tajemnica lekarska a prawa pacjenta – zapytanie Prezesa NRL do Rzecznika Praw Pacjenta Tajemnica lekarska a najnowsze rozwiązania prawne – wystąpienie Prezesa NRL do Rzecznika Praw Obywatelskich Tajemnica lekarska a najnowsze rozwiązania prawne – list Preze...

więcej»

13.07
2016
OSTRZEŻENIE!

W związku z informacjami wpływającymi do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w sprawie rzekomego obowiązku rejestracji wpisu do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej i Firm podlegającego opłacie rejestracyjnej, informujemy, że wpis nie podlega opłacie. Jeśli zatem lekarz otrzyma takie pismo wraz z rachunkiem o wniesienie opłaty należy je zignorować i nie dokonywać żadnych wpłat. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy od lekarzy!...

więcej»

25.04
2016
Multimedialny program edukacyjny pt.,, Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową"

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową zaprasza do udziału w mulitimedilanym programie edukacyjnym pt.,, Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową" , którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk. Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on -line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna ( www.medycyna.org.pl), w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Choroba Nowotworową. Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyska...

więcej»

03.02
2016
Informacja dot. nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W dniu 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65). Ustawa ta wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wprowadza  również zmiany m. in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich. Najistotniejsze zmiany dot. zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz izb lekarskich dotyczą: Potwierdzania znajomości języka po...

więcej»

18.12
2015
Recepty na leki refundowane - zmiany

W dniu 12 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Akt ten, oprócz zmian związanych z informatyzacją ochrony zdrowia, wprowadza bardzo istotne, zmiany w zakresie ordynacji leków refundowanych. Szczegóły na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej...

więcej»

07.12
2015
KOMUNIKAT

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Szczegóły na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej www.nil.org.pl...

więcej»

15.09
2015
Informacja ze szkolenia dotyczącego wykonywania czynności lekarza sądowego

W dniu 12.09.2015 odbyło się szkolenie z zakresu czynności lekarza sądowego i aktualnych przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej. Prowadzili je Pani Alina Bojara Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach i Pan Wojciech Arczyński – Przewodniczący Wydziału IX Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach. Spotkanie zostało zorganizowane w celu wyjaśnienia różnicy między lekarzem sądowym a biegłym sądowym. Lekarz sądowy wystawia na podstawie badania fizykalnego zaświadczenie o możności bądź jej braku uczestniczenia w rozprawie sądowej. I tyle. Otrzymuje za to wynagrodzenie. Termin badania może być ustalany telefonicznie i nie stanowi to żadnego problemu. Obecnie mamy za mało lekarzy d...

więcej»

19.03
2015
Ewidencjonowanie nieodpłatnych usług medycznych na kasie fiskalnej

Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca br. udzielił odpowiedzi na  pytania Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza dotyczące wątpliwości związanych z posiadaniem przez lekarzy kas fiskalnych i ewidencjonowaniem przy ich pomocy określonych usług medycznych, a w szczególności: 1)obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej porad lekarskich zakończonych wystawieniem recepty, za które lekarz prowadzący praktykę lekarską nie pobrał wynagrodzenia, 2)obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku, gdy lekarz ma zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, jednakże de facto nie udziela w ramach tej praktyki świadczeń medycznych pacjentom. ...

więcej»

05.03
2015
Komunikat Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska zwróciła się z  prośbą skierowaną do lekarzy i lekarzy dentystów naszej Izby o zaprzestanie działań zmierzających  w sposób bezpośredni lub domniemany do  kierowania pacjentów do konkretnej apteki, w której mają zostać zrealizowane wypisane przez nich recepty.  Działania takie naruszają  bowiem obowiązujące przepisy w zakresie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Jednocześnie publikujemy poniżej pismo Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dotyczący wystawiania recept na środki odurzające i substancje psychotropowe....

więcej»

23.02
2015
Informacja

W dniu 13 lutego r. w Sądzie Rejonowym w Końskich zapadł wyrok z powództwa NFZ przeciwko lekarzowi Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o zwrot nienależnej zdaniem NFZ refundacji. Sąd przychylił się do stanowiska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej i odrzucił pozew NFZ. ŚIL prowadzi jeszcze kilkanaście podobnych spraw, o których będziemy informować na bieżąco.   Paweł Barucha Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej...

więcej»

20.02
2015
Uwaga na pisma z Biura Laur Pacjenta!

Świętokrzyska Izba Lekarska, w ślad za Naczelną Izbą Lekarską, zaleca wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy otrzymają korespondencję od Biura Plebiscytu „Laur Pacjenta” z siedzibą we Wrocławiu, by nie uiszczali żadnych wskazanych w niej opłat, zachowali szczególną ostrożność, wnikliwie zapoznali się z treścią korespondencji, a w razie wątpliwości skontaktowali z radcą prawnym ŚIL....

więcej»

20.01
2015
KOMUNIKAT

Lekarze, którzy otrzymali polisy wysłane przez Firmę Usługi Pośrednictwa  Ubezpieczeniowego Renata Nowak  nie muszą takiej polisy akceptować. Świętokrzyska Izba lekarska  w Kielcach nie współpracuje z Firmą Usługi Pośrednictwa  Ubezpieczeniowego Renata Nowak z siedzibą w Kielcach ul. Wesoła 37. Wezwania do zapłaty za ww. polisy są bezprawne....

więcej»

13.01
2015
Informacja

W dniu 30 grudnia 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej zapadł wyrok z powództwa NFZ przeciwko lekarzowi Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o zwrot nienależnej zdaniem NFZ refundacji. Sąd przychylił się do stanowiska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej i odrzucił pozew NFZ. ŚIL prowadzi jeszcze kilkanaście podobnych spraw, o których będziemy informować na bieżąco.   Paweł Barucha Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej...

więcej»

26.11
2014
Informacja dotycząca niektórych aspektów związanych z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015r wchodzi w życie  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących / Dz.U.z 2014r. poz.1544/.  Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają obowiązek  posiadania kasy fiskalnej w przypadku  udzielania przez lekarza i lekarza dentystę świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – niezależnie od wielkości osiąganego dochodu . W praktyce oznaczać  to będzie, że każdy dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym skutkuje tym, że lekarz prowadzący prywatną praktykę będzie musiał zaopatrzyć się w...

więcej»

26.09
2014
Lekarze, którzy otrzymali z Sądu Rejonowego pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa NFZ proszeni są o niezwłoczne skontaktowanie się z Radcą prawnym ŚIL w Kielcach

Lekarze, którzy otrzymali z Sądu Rejonowego pozew  o zapłatę w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia proszeni są o niezwłoczne skontaktowanie się z Radcą prawnym Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, który będzie Państwa reprezentował (w godz. pon. wt.  14.-15.30, czw. 9-13 ). Prosimy o  zwrócenie szczególnej uwagi na terminy wniesienia sprzeciwu....

więcej»

09.09
2014
Wyjaśnienie

W związku z licznymi pytaniami w sprawie ubezpieczeń lekarzy uprzejmie informujemy, że Świętokrzyska Izba Lekarska obecnie nie współpracuje z firmą Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Renata Nowak z siedzibą w Kielcach. Nie wysyłamy również polis OC na adresy domowe lekarzy....

więcej»

12.06
2014
Regulacje czasu pracy - odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Od dnia 2 lipca 2014 r. przestanie obowiązywać przepis art. 214 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) na mocy, którego w okresie przejściowym - od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. - czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu prac...

więcej»

13.03
2014
Do organizatorów szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komisja ds. Kształcenia i Nauki  ŚIL zwraca się do wszystkich koleżanek i kolegów, którzy planują organizowanie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów i zamierzają ubiegać się o ich organizowanie i finansowanie  przy udziale   Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, o składanie projektów organizacji szkoleń. Projekty organizacji szkoleń ich organizatorzy winni złożyć w biurze ŚIL. ...

więcej»

30.01
2014
Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali przedsądowe wezwanie do zapłaty z NFZ tytułem nienależnej refundacji leków

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej pomiędzy Świętokrzyską Izbą Lekarską a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ  dotyczącej żądań zwrotu kosztów leków refundowanych wypisanych na receptach po 1 lipca 2012 r. bez zawarcia nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia kierowanych do lekarzy-członków naszej Izby w związku z refundacją wystawianych recept Świętokrzyska Izba  Lekarska informuje, że w przypadku wytoczenia powództw o zapłatę przed sądami powszechnymi członkom naszej Izby będzie udzielana pomoc prawna. Wobec powyższego w sytuacji wniesienia pozwu z tego tytułu przeciwko członkowi naszej Izby należy podjąć następujące działania: 1.      ...

więcej»
wszystkie aktualności»
Stetoskop
25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.