Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo
logo ŚIL
 Naczelna Izba Lekarska Logo  Bliuletyn Informacji Publicznej Logo

Aktualności »

30.11
2018
V OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA LEKARZY I PRAWNIKÓW W SZACHACH

V OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA LEKARZY I PRAWNIKÓW W SZACHACH   IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach Błyskawicznych i Szybkich   Kazimierz Dolny '2019 ...

więcej»

16.11
2018
Promocja szczepień ochronnych - spot do pobrania

SPOT PROSZCZEPIONKOWY...

więcej»

08.11
2018
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - od 1 grudnia 2018 r.

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej. Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej : www.zus.pl/ezla...

więcej»

29.10
2018
Kurs doskonalący ,, Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy''

W dniach 05 - 07.12.2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego ( CMKP) odbywa się kolejny kurs doskonalący ze szczepień ochronnych. Klinika Pediatrii CMKP od lat organizuje kursy szczepień w ramach specjalizacji z pediatrii, medycyny rodzinnej oraz chirurgii. Ponadto organizuje kursy doskonalące ze szczepień dla lekarzy w pozostałych specjalizacjach  ( chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, kardiologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, neonatologii, neurologii dziecięcej, pediatrii metabolicznej, psychiatrii dziecięcej , urologii dziecięcej,reumatologii, transfuzjologii klinicznej) ; zagadnienia ze szczepień nie są objęte obowiązkowym kursem specjalizacyjnym, jednak posiadanie w...

więcej»

23.10
2018
Kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,             Naczelna Izba Lekarska udostępnia kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. https://www.nil.org.pl/aktualnosci/kompendium-dotyczace-praktycznych-aspektow-procesu-cyfryzacji-opieki-zdrowotnej  ...

więcej»

24.08
2018
Formularze oświadczeń do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532). Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia. Poniżej link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami: ...

więcej»

24.08
2018
Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przewidująca m.in. podwyżki dla specjalistów i bon lojalnościowy

  W  dniu 24 sierpnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz.1532). Powyższa ustawa określa między innymi możliwość uzyskania przez lekarza posiadającego specjalizację, zatrudnionego na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń, wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6750 zł miesięcznie, w przelicz...

więcej»

09.07
2018
Sejm odrzucił poprawki Naczelnej Rady Lekarskiej

Komunikat Rzecznika Prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej: 5 lipca 2018 r. podczas nocnego głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki Naczelnej Izby Lekarskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ze zdziwieniem przyjęliśmy tę informację, gdyż wcześniej Sejmowa Komisja Zdrowia zarekomendowała posłom wszystkie poprawki przez nas wniesione. Samorząd lekarski i jego propozycje zostały przez posłów zlekceważone i nieprzy...

więcej»

06.07
2018
Informacja ws. recept

W nawiązaniu do informacji z dnia 9 maja 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r., poz. 745), dalej r.w.s.r., określającego sposób realizacji recept wystawianych w postaci elektronicznej i papierowej oraz zakres niezbędnych danych do ich realizacji,, a także wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e- recepty (Dz. U. poz. 697) poniżej  wskazano elementy, które powinna zawierać recepta lekarska.   1. Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono rece...

więcej»

05.07
2018
Szkolenia dla kadry medycznej województwa świetokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności.

Klinika Połoznictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach informuje, iż w ramach projektu pn. "Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia nieplodności" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szczegóły na stronie www.wszzkielce.pl/szkolenia-prokreacja/...

więcej»

14.06
2018
Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza -III Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki "Lekarze Dzieciom" i   -VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.   Wszystkie informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej:   http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-poetycko-literacki/konkurs-poetycko-literacki-2018/   http://kultur...

więcej»

06.06
2018
Komunikat dot. nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

  Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie i dentystyczne, którzy są wytwórcami odpadów  i są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, stosownie do art. 50 w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 992 ) zobowiązani są w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Wniosek o wpis do rejestru, składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego ...

więcej»

23.05
2018
RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

W nawiązaniu do wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia           27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem), mających zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. przedstawiamy zarys podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych mających zastosowanie do pojedynczych lekarzy prowadzących działalność w formie indywidualnych praktyk lekarskich nie związaną z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych na dużą skalę. ...

więcej»

09.05
2018
Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept

Świętokrzyska Izba Lekarska informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r., poz. 745) wprowadzające zmiany w stosunku do wymogów zawartych  w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1570) normującym m. in. do wystawianie i realizację oraz unikalny numer identyfikujący receptę, sposoby przechowywania recept, kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te uprawnienia, wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej. Pełny tekst nowego rozporządzenia dostępny jest na ...

więcej»

09.01
2018
Komunikat

W związku z obowiązkiem od dnia 1 lipca 2018 r. wystawiania zwolnień lekrskich wyłącznie w formie elektornicznej wszystkie informacje można uzyskać u koordynatora ZUS tel. 41 36 77 173...

więcej»

09.11
2017
Informacja

Lekarze, którzy otrzymali pismo ze Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach dotyczące składania wyjaśnień oraz przedstawiania kopii dokumentów mających dokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez pacjentów przyjmowanych w gabinetach prywatnych   w okresie kilku lat wstecz, a następnie zapłaty kar umownych  z tytułu recept wystawianych podczas tych wizyt, względnie zwrotu kwot refundacji cen leków nabywanych przez pacjentów proszeni są o kontakt z biurem ŚIL.  ...

więcej»

07.02
2017
Lekarzy chętnych do pełnienia funkcji lekarza sądowego prosimy o zgłaszanie kandydatur.

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia łącznie następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma pełną zdolność do czynności prawnych nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ma nieposzlakowaną opinię uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur  na adres siedziby tj.: adres   e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl lub telefonicznie 41 362 13 81.  ...

więcej»

07.09
2016
Zniesienie niektórych ograniczeń i limitów punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 8 września 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz.U.z 2016r. poz. 1327). Skutkiem niniejszego rozporządzenia jest wprowadzenie zmiany w podziale punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego , zmiany w katalogu form doskonalenia zawodowego oraz zniesienie limitu punktów edukacyjnych w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego wymienionych w pkt. 6,18 i 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Zmiana ta upraszcza procedurę uznawania i rozliczania ...

więcej»

15.07
2016
WAŻNE ZMIANY W PRAKTYKACH PRYWATNYCH!

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą z dnia 10-06-2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916), lekarz ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie ma obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu Decyzji właściwego organu Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu warunków sanitarnych oraz kserokopii obowiązkowej polisy OC. Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków sanitarnych oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie złożenie przez lekarza stosownego oświadczenia w powyższym zakresie. W/w zmiany obowiązują ...

więcej»

15.07
2016
Kierownicy podmiotów leczniczych

Informujemy, że zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą z dnia 10-06-2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 916) kierownicy podmiotów leczniczych zostali zwolnieni z obowiązku przekazywania raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. W/w zmiany obowiązują od dnia 15-07-2016 r....

więcej»

13.07
2016
OSTRZEŻENIE!

W związku z informacjami wpływającymi do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w sprawie rzekomego obowiązku rejestracji wpisu do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej i Firm podlegającego opłacie rejestracyjnej, informujemy, że wpis nie podlega opłacie. Jeśli zatem lekarz otrzyma takie pismo wraz z rachunkiem o wniesienie opłaty należy je zignorować i nie dokonywać żadnych wpłat. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy od lekarzy!...

więcej»

03.02
2016
Informacja dot. nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W dniu 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65). Ustawa ta wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wprowadza  również zmiany m. in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich. Najistotniejsze zmiany dot. zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz izb lekarskich dotyczą: Potwierdzania znajomości języka po...

więcej»

18.12
2015
Recepty na leki refundowane - zmiany

W dniu 12 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Akt ten, oprócz zmian związanych z informatyzacją ochrony zdrowia, wprowadza bardzo istotne, zmiany w zakresie ordynacji leków refundowanych. Szczegóły na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej...

więcej»

07.12
2015
KOMUNIKAT

Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Szczegóły na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej www.nil.org.pl...

więcej»

15.09
2015
Informacja ze szkolenia dotyczącego wykonywania czynności lekarza sądowego

W dniu 12.09.2015 odbyło się szkolenie z zakresu czynności lekarza sądowego i aktualnych przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej. Prowadzili je Pani Alina Bojara Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach i Pan Wojciech Arczyński – Przewodniczący Wydziału IX Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach. Spotkanie zostało zorganizowane w celu wyjaśnienia różnicy między lekarzem sądowym a biegłym sądowym. Lekarz sądowy wystawia na podstawie badania fizykalnego zaświadczenie o możności bądź jej braku uczestniczenia w rozprawie sądowej. I tyle. Otrzymuje za to wynagrodzenie. Termin badania może być ustalany telefonicznie i nie stanowi to żadnego problemu. Obecnie mamy za mało lekarzy d...

więcej»

19.03
2015
Ewidencjonowanie nieodpłatnych usług medycznych na kasie fiskalnej

Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca br. udzielił odpowiedzi na  pytania Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza dotyczące wątpliwości związanych z posiadaniem przez lekarzy kas fiskalnych i ewidencjonowaniem przy ich pomocy określonych usług medycznych, a w szczególności: 1)obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej porad lekarskich zakończonych wystawieniem recepty, za które lekarz prowadzący praktykę lekarską nie pobrał wynagrodzenia, 2)obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku, gdy lekarz ma zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, jednakże de facto nie udziela w ramach tej praktyki świadczeń medycznych pacjentom. ...

więcej»

05.03
2015
Komunikat Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska zwróciła się z  prośbą skierowaną do lekarzy i lekarzy dentystów naszej Izby o zaprzestanie działań zmierzających  w sposób bezpośredni lub domniemany do  kierowania pacjentów do konkretnej apteki, w której mają zostać zrealizowane wypisane przez nich recepty.  Działania takie naruszają  bowiem obowiązujące przepisy w zakresie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Jednocześnie publikujemy poniżej pismo Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dotyczący wystawiania recept na środki odurzające i substancje psychotropowe....

więcej»

23.02
2015
Informacja

W dniu 13 lutego r. w Sądzie Rejonowym w Końskich zapadł wyrok z powództwa NFZ przeciwko lekarzowi Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o zwrot nienależnej zdaniem NFZ refundacji. Sąd przychylił się do stanowiska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej i odrzucił pozew NFZ. ŚIL prowadzi jeszcze kilkanaście podobnych spraw, o których będziemy informować na bieżąco.   Paweł Barucha Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej...

więcej»

13.01
2015
Informacja

W dniu 30 grudnia 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej zapadł wyrok z powództwa NFZ przeciwko lekarzowi Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o zwrot nienależnej zdaniem NFZ refundacji. Sąd przychylił się do stanowiska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej i odrzucił pozew NFZ. ŚIL prowadzi jeszcze kilkanaście podobnych spraw, o których będziemy informować na bieżąco.   Paweł Barucha Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej...

więcej»

26.09
2014
Lekarze, którzy otrzymali z Sądu Rejonowego pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa NFZ proszeni są o niezwłoczne skontaktowanie się z Radcą prawnym ŚIL w Kielcach

Lekarze, którzy otrzymali z Sądu Rejonowego pozew  o zapłatę w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia proszeni są o niezwłoczne skontaktowanie się z Radcą prawnym Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, który będzie Państwa reprezentował (w godz. pon. wt.  14.-15.30, czw. 9-13 ). Prosimy o  zwrócenie szczególnej uwagi na terminy wniesienia sprzeciwu....

więcej»

09.09
2014
Wyjaśnienie

W związku z licznymi pytaniami w sprawie ubezpieczeń lekarzy uprzejmie informujemy, że Świętokrzyska Izba Lekarska obecnie nie współpracuje z firmą Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Renata Nowak z siedzibą w Kielcach. Nie wysyłamy również polis OC na adresy domowe lekarzy....

więcej»

12.06
2014
Regulacje czasu pracy - odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Od dnia 2 lipca 2014 r. przestanie obowiązywać przepis art. 214 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) na mocy, którego w okresie przejściowym - od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. - czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu prac...

więcej»

13.03
2014
Do organizatorów szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komisja ds. Kształcenia i Nauki  ŚIL zwraca się do wszystkich koleżanek i kolegów, którzy planują organizowanie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów i zamierzają ubiegać się o ich organizowanie i finansowanie  przy udziale   Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, o składanie projektów organizacji szkoleń. Projekty organizacji szkoleń ich organizatorzy winni złożyć w biurze ŚIL. ...

więcej»

30.01
2014
Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali przedsądowe wezwanie do zapłaty z NFZ tytułem nienależnej refundacji leków

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej pomiędzy Świętokrzyską Izbą Lekarską a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ  dotyczącej żądań zwrotu kosztów leków refundowanych wypisanych na receptach po 1 lipca 2012 r. bez zawarcia nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia kierowanych do lekarzy-członków naszej Izby w związku z refundacją wystawianych recept Świętokrzyska Izba  Lekarska informuje, że w przypadku wytoczenia powództw o zapłatę przed sądami powszechnymi członkom naszej Izby będzie udzielana pomoc prawna. Wobec powyższego w sytuacji wniesienia pozwu z tego tytułu przeciwko członkowi naszej Izby należy podjąć następujące działania: 1.      ...

więcej»
wszystkie aktualności»
Stetoskop
25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52 • e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl • tel: (41) 362-13-81, tel/fax: (41) 362-15-00
• 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52
• e-mail: sekretariat@sil.apsnet.pl
• tel: (41) 362 13 81, tel/fax: (41) 362 15 00
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.